Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Luật sư Trần Vũ Hải kiến nghị về Điều 258 Bộ Luật Hình Sự
Lut sư Trn Vũ Hi  

Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP37cNzfRply5Jt0tJeDzxZ0HVZPDCuHs25nGFuPAZoIAfKbuxNoSMTUfsMvzStDXHSh2YsW5qzOQJh-7OtSXu07Do8Kyuy-E1BvEWzragF7Ukxy4OYcGdwZOc9qA0qUIEoeete234H5ez/s1600/quantoa.jpg

NQL: Nghim ra tt c nhng kiến ngh đu rơi vào vô vng. Nhng nơi nhn được kiến ngh chng nhng không thèm phúc đáp mà còn chng thèm đc, vt ngay vào st rác. Nhưng nhng các kiến ngh vn không ngng khi tho và gi đi. Không ai o tưởng kiến ngh s được lng nghe và gii quyết nhưng s ln kiến ngh không được lng nghe và gii quyết s là mt bn cáo trng hu hiu, cho thy nhng nơi hưởng tin thuế ca dân rt cuc đã "phc v dân" như thế nào, "coi trng dân" ra làm sao.
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đc lp T do Hnh phúc
----***----

Hà Ni, ngày 10 tháng 06 năm 2014

KIN NGH CA LUT SƯ TRN VŨ HI
V
ĐIU 258 B LUT HÌNH S

ngh y ban thường v Quc hi UBTVQH gii thích điu 258 B lut Hình s - BLHS trên cơ s Hiến pháp 2013 và Công ước quc tế v các quyn dân s và chính tr 1966. Trường hp xác đnh điu 258 BLHS trái Hiến pháp 2013 và Công ước này, UBTVQH cn trình Quc hi hy b điu lut này)

Kính gi: - y ban Thường v Quc hi (Ch tch Nguyn Sinh Hùng)

Đng kính gi:

- Ông Uông Chung Lưu Phó Ch tch Quc hi

- Ông Nguyn Văn Hin Ch nhim y ban Tư pháp Quc hi

- Ông Phan Trung Lý – Ch nhim y ban Pháp lut Quc hi

 

Tôi, Trn Vũ Hi, hành ngh lut sư ti 81 ph Chùa Láng, qun Đng Đa, Hà Ni và 84K Nguyn Đình Chiu, phường Đa Kao, qun 1, thành ph H Chí Minh, căn c vào điu 28 khon 1 Hiến pháp 2013, xin trình bày và kiến ngh như sau:

 

Hin tôi đang bào cha cho b cáo Trương Duy Nht, d kiến được Tòa án Phúc thm Tòa án Nhân dân Ti cao ti Đà Nng xét x phúc thm vào ngày 26/6/2014 do b cáo kháng cáo Bn án sơ thm ca Tòa án Nhân dân thành ph Đà Nng đã pht b cáo 2 năm tù theo ti danh ca điu 258 BLHS (Ti li dng các quyn t do dân ch xâm phm li ích ca Nhà nước, quyn, li ích hp pháp ca t chc, công dân). Tôi cũng đã bào cha cho b cáo Trương Duy Nht trong phiên tòa sơ thm.

 

Nhiu lut sư khác và tôi nhn thy điu 258 BLHS quy đnh không rõ ràng, có du hiu không phù hp vi Hiến pháp Vit Nam, khiến có th b áp dng tùy tin. Nếu tiếp tc truy cu trách nhim hình s theo điu lut này, Vit Nam có th b coi không thc hin đúng theo các quy đnh trong Công ước quc tế v các quyn dân s và chính tr (Công ước nhân quyn 1966) đã được Vit Nam tham gia t năm 1984. Đc bit khi bn Hiến pháp 2013 đã được Quc hi thông qua và có hiu lc t ngày 01/01/2014, chúng tôi cho rng điu lut này trái nhng quy đnh trong Hiến pháp 2013. Chúng tôi xin phân tích như sau:

Điu 258 B lut Hình s BLHS quy đnh:

Ti li dng các quyn t do dân ch xâm phm li ích ca Nhà nước, quyn, li ích hp pháp ca t chc, công dân:

 

1, Người nào li dng các quyn t do ngôn lun, t do báo chí, t do tín ngưỡng, tôn giáo, t do hi hp, lp hi và các quyn t do dân ch khác xâm phm li ích ca Nhà nước, quyn, li ích hp pháp ca t chc, công dân, thì b pht cnh cáo, ci to không giam gi đến ba năm hoc pht tù t sáu tháng đến ba năm.
2, Ph
m ti trong trường hp nghiêm trng thì b pht tù t hai năm đến by năm.

Trong khi Hiến pháp 2013 quy đnh như sau:

 

Điu 14 khon 2: “Quyn con người, quyn công dân ch có th b hn chế theo quy đnh ca lut trong trường hp cn thiết vì lý do quc phòng, an ninh quc gia, trt t, an toàn xã hi, đo đc xã hi, sc khe ca cng đng

Điu 15 khon 2: Vic thc hin quyn con người, quyn công dân không được xâm phm li ích quc gia, dân tc, quyn và li ích hp pháp ca người khác ”.

Điu 12: Nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam tuân th Hiến
ch
ương Liên hp quc và điu ước quc tế mà Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam là thành viên.

 

Đi vi nhng v án hình s được khi t theo điu 258 BLHS, chúng tôi nhn thy ch yếu liên quan đến quyn t do ngôn lun (như v Trương Duy Nht) mà các cơ quan chc năng cho rng các b can, b cáo đã li dng. 

 

V quyn t do ngôn lun:Công ước nhân quyn 1966 quy đnh ti điu 19 khon 2 và khon 3:

2. Mi người có quyn t do ngôn lun. Quyn này bao gm t do tìm kiếm, tiếp nhn và truyn đt mi thông tin, ý kiến, không phân bit lĩnh vc, hình thc tuyên truyn bng ming, bng bn viết, in, hoc dưới hình thc ngh thut, thông qua bt k phương tin thông tin đi chúng nào tu theo s la chn ca h.
3. Vi
c thc hin nhng quyn quy đnh ti khon 2 điu này kèm theo nhng nghĩa v và trách nhim đc bit. Do đó, vic này có th phi chu mt s hn chế nht đnh, tuy nhiên, nhng hn chế này phi được quy đnh trong pháp lut và là cn thiết đ:
a) Tôn tr
ng các quyn hoc uy tín ca người khác,
b) B
o v an ninh quc gia hoc trt t công cng, sc kho hoc đo đc ca xã hi

Điu 25 Hiến pháp 2013 quy đnh: Công dân có quyn t do ngôn lun Vic thc hin các quyn này do pháp lut quy đnh.

 

Nói mt cách khác, Hiến pháp 2013 cũng như Công ước nhân quyn 1966 không có khái nim li dng các quyn t do, dân ch. Thay vào đó là khái nim thc hin quyn. Do đó, tiêu đ ca điu 258 BLHS không có ý nghĩa pháp lý khi đi chiếu vi nhng lut gc là Hiến pháp 2013 và Công ước nhân quyn 1966.

 

Điu 258 BLHS xác đnh rng khi li dng các quyn t do, dân ch xâm phm (i) li ích Nhà nước, (ii) quyn, li ích hp pháp ca t chc và (iii) quyn và li ích hp ích hp pháp ca công dân. Trong khi Hiến pháp 2013 không xác đnh như vy mà ch đưa ra gii hn ca vic thc hin quyn không được xâm phm (i) li ích quc gia, li ích dân tc, (ii) quyn và li ích hp pháp ca người khác. 

 

Li ích quc gia, li ích dân tc khác vi li ích Nhà nước như được hiu by lâu nay. Thm chí li ích Nhà nước được hiu là li ích ca mt s b, ngành, chính quyn đa phương. Trong khi li ích quc gia, li ích dân tc phi được hiu là li ích ca c quc gia, ca c dân tc và không được phép hiu ch là li ích ca mt nhóm, mt tng lp hay mt đa phương, mt ngành, mt cơ quan, mt thiết chế. Như vy, không th cho rng vic xâm phm li ích ca lãnh đo, ca mt cơ quan Nhà nước hay ca mt t chc nào đó là xâm phm li ích quc gia, li ích dân tc. Do đó, ni dung (i) xâm phm li ích Nhà nước và ni dung (ii) xâm phm quyn, li ích hp pháp ca t chc theo điu 258 BLHS đã vượt quá gii hn thc hin quyn con người và quyn công dân theo điu 15 khon 2 Hiến pháp 2013. Đi vi vic xâm phm quyn và li ích hp pháp ca người khác, theo chúng tôi đây là quan h dân s, ch hình s hóa trong nhng trường hp nghiêm trng. Thc tế, trong B lut Hình s có nhng chương như chương XII (các ti xâm phm tính mng, sc khe ca con người), chương XIII (các ti xâm phm quyn t do, dân ch ca công dân), chương XIV (các ti xâm phm s hu) quy đnh nhng ti danh cho nhng k có hành vi xâm phm đến quyn và li ích hp pháp ca người khác. Ví d: ti vu khng trong trường hp vic thc hin quyn t do ngôn lun nhưng thông tin sai s tht, nh hưởng nghiêm trng đến danh d và uy tín ca người khác. 

 

Nói cách khác, điu 258 BLHS có ni dung mâu thun vi Hiến pháp 2013 và Công ước nhân quyn 1966, có th b li dng đ áp dng tùy tin đi vi nhng vic thc hin các quyn con người, công dân phù hp vi Hiến pháp 2013 và Công ước nhân quyn 1966. V Trương Duy Nht là ví d, không xác đnh Trương Duy Nht đã phát ngôn xâm phm đến li ích quc gia, li ích dân tc (mà ch thc hin quyn t do ngôn lun, có phê phán đi vi mt s lãnh đo và cơ quan Nhà nước) tc Trương Duy Nht đang thc hin quyn t do ngôn lun ca mình phù hp vi Hiến pháp, nhưng Trương Duy Nht vn b kết ti theo điu 258 BLHS. Gn đây, mt cơ quan báo chí có đưa thông tin v mt doanh nghip ca B Công an cũng b cơ quan An ninh điu tra ca B Công an khi t v án theo Điu 258 BLHS, không k mt s công dân khác đã b khi t b can theo điu này. Nhiu công dân lo ngi nếu không có s gii thích điu 258 BLHS trên cơ s phù hp vi Hiến pháp 2013 và Công ước nhân quyn 1966, tiếp tc s có nhng v vic tương t khác, nh hưởng đến hiu lc ca Hiến pháp 2013 (đc bit v chương II quy đnh v quyn con người và quyn công dân, được chính Quc hi đánh giá là tiến b v nhân quyn ti Vit Nam so vi trước). Nếu thy rng điu lut này không còn phù hp Hiến pháp 2013 và Công ước nhân quyn 1966, Quc hi cn hy b nó.

 

Vì vy, chúng tôi trân trng kiến ngh UBTVQH như sau:

 

- Theo thm quyn ca UBTVQH, gii thích điu 258 BLHS v nhng khái nim (i) li dng quyn t do dân ch, (ii) xâm phm li ích Nhà nước, (iii) xâm phm quyn và li ích hp pháp ca t chc. Nhng quy đnh này còn phù hp vi Hiến pháp 2013 hay không? 

 

- Nếu xác đnh rng (i) không có khái nim li dng quyn t do dân ch (mà ch có khái nim thc hin quyn công dân, quyn con người bao gm c các quyn t do, dân ch); (ii) không th đánh đng vic xâm phm li ích nhóm k c li ích ca lãnh đo Nhà nước, cơ quan Nhà nước, ca mt thiết chế, mt ngành, mt đa phương, mt tng lp là xâm phm li ích quc gia, li ích dân tc. Đc bit xâm phm quyn và li ích ca mt t chc (k c t chc Nhà nước) không phi là xâm phm li ích quc gia, li ích dân tc; (iii) xâm phm quyn và li ích hp pháp ca người khác (k c ca t chc) đã có nhng quy đnh trong B lut Dân s và nhng quy đnh trong các chương XII, XIII, XIV ca BLHS điu chnh, làm căn c pháp lý thc hin truy cu trách nhim dân s hoc hình s. Trong trường hp này, UBTVQH cn trình Quc hi sm hy b điu 258 BLHS.

 

- Trong khi ch đi s xem xét và gii thích UBTVQH v điu 258 BLHS, UBTVQH đ ngh B Tư pháp cùng Liên đoàn Lut sư Vit Nam, Hi Nhà báo Vit Nam cùng mt s lut sư, nhà báo đc lp khác nghiên cu nhng trường hp đã b khi t, truy t và xét x theo điu 258 BLHS trong thi gian gn đây đ làm rõ nhng trường hp này có thuc trường hp xâm phm đến li ích quc gia, li ích dân tc hay ch là đng chm đến nhng li ích nhóm? Vic khi t, truy t, xét x nhng trường hp này có biu hin xâm phm đến quyn t do ngôn lun, t do báo chí và các quyn t do, dân ch khác, không có li cho quc gia Vit Nam, đc bit khi Vit Nam là thành viên ca Hi đng Nhân quyn Liên Hp Quc.

 

Chúng tôi rt mong UBTVQH thc hin theo điu 28 khon 2 Hiến pháp 2013 công khai, minh bch trong vic tiếp nhn, phn hi ý kiến, kiến ngh ca công dân sm phn hi bng văn bn cho chúng tôi theo đa ch nêu trên.

 

Xin chân thành cm ơn!

 

Công dân Trn Vũ Hi

 

Theo Quê Choa