Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Dân oan Cồn Dầu tuyên bố tự thiêu trước văn phòng chính phủ
Description: https://aotrangoi.files.wordpress.com/2014/07/cd.jpg

Hoàng Phi, VRNs (15.07.2014) – Hà Ni Ông Trn Thanh Cát, mt dân oan Cn Du đang có mt ti Hà Ni đã tuyên b trước mt đoàn thanh tra chính ph rng: Nếu không được gii quyết tha đáng cho gia đình ông và mi người ti đây, không b trí đt tái đnh cư ti ch cho bà con dân oan Cn Du thì ông s t thiêu ngay trước cng văn phòng chính ph. 

Dân oan Cn Du đã nhiu ln ra tn Hà Ni đ khiếu kin nhưng ch nhn được nhng li khuyên vô trách nhim ca Thanh tra chính ph. Nhiu người dân đã bc xúc đến tt đnh.

Li tuyên b ca ông Cát đã được bên thanh tra chính ph nhn v cho Tp Đà Nng, nhưng dường như vn không có du hiu nhà cm quyn Đà Nng ngưng vic cưỡng chế nhà ca.

Cn Du có 85 h dân nm trong din cưỡng chế ca nhà cm quyn qun Cm L Tp.Đà Nng. Cho đến nay đã có hơn 30 h gia đình Giáo x Cn Du b cưỡng chế, còn li gn 50 h gia đình. Nhưng t gia tháng 6 đến đu tháng 7 năm nay, 50 h gia đình này đã ln lượt nhn được giy quyết đnh cưỡng chế.

Sau cuc tiếp dân ca thanh tra Tp Đà Nng vi Dân oan Cn Du ti văn phòng chính ph đt đu tháng 6 mi đây và k t đu năm đến nay, đây là ln th ba bà con dân oan Cn Du li ct công ra tn Hà Ni đ mt ln na kêu cu lên th tướng, kêu cu lên thanh tra chính ph, các cơ quan cp cao trong nước giúp đ. Trong cuc tiếp dân ln th hai ca Thanh tra chính ph thì h nói vi dân oan Cn Du rng, đi cho ti khi Tp Đà Nng ra quyết đnh gii quyết ln cui cùng, h s đng ra x lý. (Tuy nhiên, đây ch là li nói suông ca thanh tra chính ph).

Không ch mt ln, nhưng đã nhiu ln Tp Đà nng c đoàn thanh tra Tp ra Hà Ni đ gii quyết cho bà con, nhưng tt c nhng ln đó thanh tra Tp luôn c tính nói láo trước mt thanh tra chính ph và bà con dân oan Cn Du. Trong các cuc hp dân ti văn phòng chính ph, thanh tra Tp mt mt khuyên bà con v li quê hương và ha s gii quyết cho bà con mt cách tha đáng, mt khác khi mi người đã v ti Đà Nng thì h li tiếp tc cưỡng chế nhà ca ca dân khiến cho bà con dân oan Cn Du liên tc b mc la. Như ngày 6/6/2014 va ri thanh tra Tp Đà Nng đã có mt bui hp vi dân ti văn phòng chính ph, h tha thiết mi bà con Cn Du v và ha s ngưng cưỡng chế cho đến khi nào có quyết đnh cui cùng ca Thành ph, bên cnh đó h cũng da là nếu không v li Đà Nng thì s dùng bin pháp cui cùng cho công an ra dn v.

Mc dù bà con Cn Du đã tin nghe theo thanh tra Tp, nhưng khi mi người v đến Đà Nng thì ngày 9/6/2014 h li gi thông báo yêu cu các h dân lên nhn tin đn bù và giao mt bng li cho h.

Ngày 18/6 nhà cm quyn qun Cm L gi thông báo v vic th lý gii quyết khiếu ni cho h gia đình ông Nguyn Đc Dũng. Đến ngày 27/6, nhà cm quyn Đà Nng đã gi quyết đnh gii quyết cho h gia đình ông Dũng, theo đơn khiếu ni ca ông Dũng v vic: 1) Khiếu ni Quyết đnh s 1569/QĐ UBND ngày 18/7/2013 ca UBND qun Cm L v vic cưỡng chế thi hành quyết đnh thu hi đt đi vi h ông Nguyn Đc Dũng và Thông báo s 51/TB UBND ngày 17/3/2014 ca UBND qun Cm L v vic yêu cu h ông Nguyn Đc Dũng có mt ti nhà đ thi hành quyết đnh cưỡng chế thu hi đt. 2) Khiếu ni v vic yêu cu b trí đt tái đnh cư ti ch.

Quyết đnh ca nhà cm quyn Đà Nng là vn gi nguyên Quyết đnh s 1569/QĐ UBND ngày 18/7/2013 ca UBND qun Cm L, v vic cưỡng chế thi hành quyết đnh thu hi đt đi vi h ông Nguyn Đc Dũng và Thông báo s 51/TB UBND ngày 17/3/2014 ca UBND qun Cm L, v vic yêu cu h ông Nguyn Đc Dũng có mt ti nhà đ thi hành quyết đnh cưỡng chế thu hi đt. Còn khiếu ni v vic yêu cu b trí đt tái đnh cư ti ch ca ông Dũng không được nhà cm quyn Đà Nng gii quyết vi lý do nhng căn c ông Dũng đưa ra là không có cơ s đ xem xét gii quyết.

Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwjpQ80GHVbHhNyVE4Tn6Bj1vEEVFvG6ZADQR4tvoCl_Cg8ZTQZdTtwHi-DaKz5ZB9Bj_1zJEWBb4fGfNTm9lMjg6XLGEEn-TuTTwE6tPgFc9Ab8hLyTKec1h87ubNlHcv_0Gb2hoV4PpB/s1600/140715002.jpg

Không ch riêng gia đình ông Dũng, nhưng tt c các h dân Cn Du nhn được giy như trên đu không được gii quyết, nhà cm quyn Đà Nng vn mt mc không cho bà con tái đnh cư ti ch bi vì đt đã được bán cho tp đoàn Sun group.

Đến ngày 25.6, vào khong 18 gi 30, dân oan Cn Du lên xe tiếp tc ra Hà Ni, nhưng va ri khi bến xe thì công an Đà Nng chn li, h làm vic vi tài xế xe và không cho xe ch nhng người dân Cn Du đi. Sau đó mi người đã chia ra tng nhóm nh đ ra Hà Ni, hin ti có hơn 50 dân oan Cn Du có mt ti Hà Ni trong đó có gn 10 người là tr em đang trong đ tui đi hc và nhiu người già 70-80 tui, hu hết h là nhng người trong gia đình đã b nhà cm quyn Đà nng cưỡng chế phá nhà, không còn nhà na. Như nhng ln trước, bà con dân oan Cn Du vn sut ngày căng băng rôn, khu hiu trước cng văn phòng chính ph đ đòi thanh tra chính ph gii quyết cho h theo như li ha trước đây là s gii quyết cho bà con khi Tp Đà Nng có quyết đnh cui cùng.

Tuy nhiên, ngày 27/6 lúc mi người np đơn cho thanh tra chính ph thì nhn được câu tr li là s h dân đã nhn quyết đnh ca thành ph thì v kin ra tòa, h đã không gi li ha trước đó và c ý tránh không mun gii quyết cho bà con dân oan Cn Du.

K t ngày 4/5/2010 ti nay đã hơn 4 năm t lúc nhà cm quyn Đà Nng đã s dng vũ lc đ đàn áp giáo dân giáo x Cn Du trong đám tang ca bà H Nhu, máu đã đ xung mt ln vi người dân Cn Du vi cái chết ca anh Tôma Nguyn Thành Năm, đến gi nghe được li tuyên b ca ông Cát thì không khi ai không rùng mình nhưng chng biết phi làm sao khi mà b dn đến đường cùng như vy.

Trong khi mi người đang Hà Ni thì Đà Nng, ngày 26/6 nhà cm quyn qun Cm L tiếp tc gi quyết đnh cưỡng chế đi vi h gia đình anh Hunh Ngc Trung.

Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjX0YJoA1j33uVNjThw8wF01CJ36VEcDUnoB6Hfk9Q3zs9ork7snuYT_HjyngTRlDPoYjsARuDVauPGP9vyY2iZvp5zSo0jbjgC5kPnMw-Cho81VAcXt60J4vYzKNTbXJSCzNbVh2pHc338/s1600/1.jpg

Ngày 4/7 h li tiếp tc gi thông báo cho h gia đình Hunh Th Thu Khn và mt s h gia đình khác, yêu cu ngày 11/7 có mt ti nhà đ thi hành quyết đnh cưỡng chế, nhưng bui chiu ngày 10/7 các h gia đình này li nhn được thông báo tm hoãn cưỡng chế vi lý do nhà cm quyn qun Cm L bn vic.

Trong 2 ngày 10 và 11/7 va qua, nhà cm quyn Đà Nng liên tc rêu rao trên loa yêu cu bà con Cn Du nên nhn tin và đt đn bù, không nên nghe theo li k xu xúi gic chng phá ch trương ca đng và nhà nước. Không biết ch trương ca đng và nhà nước là như thế nào nhưng nhng vic làm ca h đã làm cho người dân Cn Du tr nên mt đt mt ca và đến bước đường cùng là tuyên b t thiêu đ đòi li đt như thế. Mnh đt Cn Du có lch s trên 135 năm t nhng vũng đm ly đã cha ông ngày đêm bi đp, ngăn nước đ được như ngày hôm nay vi biết bao m hôi và xương máu ca cha ông đ xung thế mà bây gi nhà cm quyn cng sn Đà Nng li mun cướp đi công lao ca cha ông h.

Mt nhà, mt đt, không còn nơi , phi chy đi cu cu các cơ quan cp cao ca nhà nước cng sn nhưng li b mc la nhiu ln. B dn ép đến bước đường cùng và mun dùng cái chết đ thoát khi s áp bc bt công này, liu còn con đường nào khác đ gii thoát cho người dân Cn Du hay chăng?

Hoàng Phi                  Nguồn Chuacuuthe.com