Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

NGƯỜI DÂN TỐ CÁO CÁC QUAN CHỨC CHÍNH QUYỀN XÃ NAM THỊNH VÀ HUYỆN TIỀN HẢI TỈNH THÁI BÌNH THU HỒI ĐẤT TRÁI PHÁP LUẬT

CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC CSVN TỎ RA BẤT LỰC KHI NGƯỜI DÂN TỐ CÁO CÁC QUAN CHỨC CHÍNH QUYỀN XÃ NAM THỊNH VÀ HUYỆN TIỀN HẢI TỈNH THÁI BÌNH THU HỒI ĐẤT TRÁI PHÁP LUẬT LIÊN TỤC NHIỀU NĂM QUA.